Up

防备辩驳异端

garh异端打着基督教旗号,传扬害人的谬理。本课程概述真理的准绳,力证耶稣是基督;又探讨近年侵扰中国的异端的成因及特征,冀能巩固信徒在辨别和辩驳异端方面的真理基础。此外,只懂得根据异端的名称来辨别异端是绝对不足够的,因为异端不断涌现,并且改头换面。因此,本课程加入了好些个案研究,目的是要一步一步提升学员对防备和辨别异端的敏锐度和能力。

目录                                                                                     
第一课 真理的准绳 第七课 东方闪电(一)
第二课 耶稣是基督 第八课 东方闪电(二)
第三课 圣经的警告 第九课 摩门教
第四课 异端的特征 第十课 韩国异端(一)
第五课 异端的成因和入侵 第十一课 韩国异端(二)
第六课 呼喊(常受主)派 第十二课 总结

 

 

 

 
 
Go to top